Potrzebujesz pomocy, doradztwa lub więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów i produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy. 
2. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem sklep.bolcprojekt.pl, prowadzi B.P.i U.I. „BOLC PROJEKT” Kinga Bolc, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-220-65-70, REGON: 142081818, e-mail: kingabolc@o2.pl.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 
a) Sprzedawca - B.P.i U.I. „BOLC PROJEKT” Kinga Bolc, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka, e-mail: kingabolc@o2.pl;
b) Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez B.P.i U.I. „BOLC PROJEKT” Kinga Bolc, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka, e-mail: kingabolc@o2.pl, dostępny na stronie internetowej sklep.bolcprojekt.pl;
c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, a w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
d) Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu internetowego, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
f) Koszyk - usługa elektroniczna, stanowiąca interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie, zamówienie produktów oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
g) Produkt, Towar - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma lub treść cyfrowa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą;  
h) Przedsiębiorca - Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
i) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego; 
j) Konto - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym;
k) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym oraz powierzy zamówiony towar przewoźnikowi celem dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
l) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
m) Strony transakcji – Sprzedawca i Klient
4. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
5. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do: 
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM). 
6. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto); 
7. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
8. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia;
9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta;
10. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. 
11. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. 
12. Regulamin niniejszy może ulegać zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonego Zamówienia.

 

§ 2 Rejestracja i logowanie
1. Zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego możliwe są zarówno poprzez założone Konto Klienta jak i bez rejestracji.
2. Złożenie zamówienia bez obowiązku rejestracji w serwisie wymaga podania przez Klienta danych: imię, nazwisko / nazwę, pełny adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz opcjonalnie podanie numeru NIP, celem otrzymania Faktury.
3. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się. 
4. Założenie Konta oraz korzystanie z niego jest dobrowolne i nieodpłatne;
5. Celem skorzystania z usług elektronicznych oferowanych w ramach Konta niezbędne jest zarejestrowanie się do niego, a następnie zalogowanie się;
6. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących:
a) imię i nazwisko / nazwę Klienta
b) adres Klienta (w tym adres do wysyłki towarów;
c) numer telefonu kontaktowego;
d) adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta;
e) opcjonalnie numer NIP
7. W procesie rejestracji Konta, Klient samodzielnie ustala i wprowadza adres e-mail oraz hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru) niniejszego Regulaminu sklepu i Polityki Prywatności oraz Cookies. 
8. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, a także zgoda na przekazywanie przez Klienta osobom trzecim (np. kurierom, doręczycielom) danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia świadczenie Usług Konta na rzecz Klienta.
9. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. 
10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kingabolc@o2.pl albo w formie pisemnej na adres B.P.i U.I. „BOLC PROJEKT” Kinga Bolc, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. 
11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM);
12. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta  poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. 
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu internetowego. 
14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy (w szczególności nie skutkuje anulowaniem złożonych już Zamówień i nie wpływa na proces ich realizacji przez Sprzedawcę). 
15. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
16. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o aktualnej ofercie towarów Sprzedawcy, aktualnych, promocjach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
17. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, zgodnie z instrukcją przekazywaną we wiadomościach mailowych stanowiących Newsletter.

 

§ 3 Koszyk i złożenie zamówienia
1. Korzystanie z Koszyka jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
2. Korzystania z Koszyka możliwe jest łącznie z korzystaniem z usługi elektronicznej Konta lub niezależnie od niego.
3. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego sklep.bolcprojekt.pl.
4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
5. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. 
6. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie.

 

§ 4 Forma i czas realizacji zamówienia
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usług firmy kurierskiej lub pocztowej.
2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia jako termin, który jest podany w dniach roboczych, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do daty odebrania przez firmę kurierską od Sprzedawcy.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność BLIKiem), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
4. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, zamówienie ulega anulowaniu. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

 

§ 5 Płatności
1. Opłatę za złożone zamówienie można:
a) uiścić kurierowi lub innemu doręczycielowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie)  
b) uiścić dokonując przedpłaty: przelewem tradycyjnym, szybkim przelewem, w tym BLIKiem;
c) w przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówień z odbiorem  osobistym opłatę za zamówienie można uiścić zarówno dokonując przedpłaty w sposób wskazany w pkt. b) a także przy odbiorze osobistym gotówką.

 

§ 6 Dostawa i koszty dostawy
1. Dostawa zamówienia możliwa jest jedynie na terenie Polski.
2. Dostawa towarów jest odpłatna. Koszt dostawy towarów podawany jest przed akceptacją zamówienia.

 

§ 7 Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)
1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującego zamówienia lub dokonania odbioru osobistego.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy" stanowiącego załącznik do wysłanego zamówienia lub dostępny do pobrania na stronie Sklepu Internetowego, oraz wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres: B.P.i U.I. „BOLC PROJEKT” Kinga Bolc, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka.
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Zwrot  dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8 Reklamacje
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres: B.P.i U.I. „BOLC PROJEKT” Kinga Bolc, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego przesłanego e-mailem lub dostępnego na stronie sklepu internetowego, z dopiskiem „Reklamacja”, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kingabolc@o2.pl;
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód potwierdzający zakup). Formularz reklamacyjny na stronie sklepu internetowego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć mu wadliwy towar. 
5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 9 Opinie o produktach
1. Sprzedawca umożliwia Klientom wystawianie indywidualnych i subiektywnych opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym.
2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten zostanie udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail. Dodając opinię, Klient może dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego oraz powinna być napisana w języku polskim.
4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego lub w zewnętrznych serwisach zbierających opinie, z którym współpracuje Sprzedawca.
6. Sprzedawca zapewnia, że opublikowane opinie o Produktach pochodzą od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
a) Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznych serwisów zbierających opinie, z którym Sprzedawca współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej e-mail – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
7. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
8. Klient dodając opinię udziela Sprzedawcy nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na jej rozpowszechniania poprzez opublikowanie na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w zewnętrznych serwisach zbierających opinie, z którym współpracuje Sprzedawca.

 

§ 10 Gwarancja
1. Urządzenia klimatyzacyjne marki Midea objęte są 7-letnią gwarancją.
2. 7-letnia gwarancja jest utrzymana kiedy Produkt jest zamontowany przez autoryzowanych instalatorów-montażystów, posiadających aktualny certyfikat wydawany przez firmę ZYMETRIC Sp. z o.o., UL. OKÓLNA 45, 05-270 MARKI. Szczegółowe informacje znajdują się w „KSIĄŻCE GWARANCYJNEJ dla Użytkownika [link]”.
3. Klient ma obowiązek, przed dokonaniem zakupu Produktu, zapoznać się z treścią „KSIĄŻKI GWARANCYJNEJ dla Użytkownika [link]”.

 

§ 11 Przepisy końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim. 
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
4. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
6. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
7. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.
9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.